Reset:
Kontrast:
C1
C2
C3
C4
Rozmiar tekstu:
A
A+
A++
Odstępy:
 

Alicja Kedziora

minAlicja Kędziora
w 1998 r. ukończyła Technikum Budowy Maszyn przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku. Absolwentka studiów polonistycznych i teatrologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów doktoranckich na tym Uniwersytecie. Obecnie adiunkt w Katedrze Zarządzania Kulturą Instytutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Pracowni Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej. Współautorka podręcznika do nauczania języka polskiego jako obcego. Laureatka nagrody Ars Quaerendi i stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2010r. oraz stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców w 2011r.
Po 22 latach od rozpoczęcia szkoły średniej – wspomina - stawiam sobie pytanie o to, co pozostało z wiedzy, która została mi przekazana; odpowiedź wydaje się być zatrważająca, pamiętam przecież niepokojąco mało, z trudem przypominam sobie nazwy przedmiotów zawodowych, z jeszcze większym tytuły podręczników. Pamiętam natomiast, że wówczas Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz uznała jurysdykcję Europejskiego Trybunału. A przecież technikum budowy maszyn, jedna z niewielu wówczas specjalności w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku, było jednym z najlepszych w regionie. Co się stało z wiedzą, zdobywaną przez pięć lat? Toczące się od kilku lat dyskusje wyraźnie dowodzą, że oprócz wiedzy, edukacja na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego dostarczać powinna ściśle określonych umiejętności i kompetencji społecznych, które na dalszym etapie kształcenia są równie istotne, jeśli nie istotniejsze od wiedzy, gdyż dają narzędzia, pozwalające ją zdobywać. I chociaż pytanie o klasyfikację maszyn cieplnych bądź urządzeń dźwignicowych zapewne wprowadziłoby mnie w niemały popłoch, to, co dała mi szkoła – wrażliwość etyczną, szacunek do wiedzy, zdolność, a zwłaszcza pragnienie jej poszukiwania, pogłębiania i interpretowania, umiejętność prezentowania własnych poglądów i akceptowania poglądów innych, umiejętność krytycznej oceny rzeczywistości – postawiły mnie na wygranej pozycji zarówno podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, najpierw polonistycznych, potem teatrologicznych, w trakcie studiów doktoranckich i już po zdobyciu stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych, podczas objęcia pierwszej pracy asystenta, potem adiunkta, przyjęcia stanowiska kierownika Pracowni Heleny Modrzejewskiej, dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Kultury UJ, vice-prezesa Fundacji dla Modrzejewskiej. Wszystko jednak wydaje się być mniej ważne wobec tego, że szkoła nauczyła mnie, iż życie nie jest poprzecinaną linią na dłoniach, a niebo to nie prześwit pomiędzy wieżowcami i dzięki niej zrozumiałam, że zawarte w Konwencji prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego przynależy każdemu człowiekowi, także mnie.

logo znawa

instaling

szkola pamieta

1981


stop-covid500.png

więcej informacji tutaj


 Plakat 1

SKP ZS Nr 1 w Kłobucku

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo