Reset:
Kontrast:
C1
C2
C3
C4
Rozmiar tekstu:
A
A+
A++
Odstępy:

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY KRYTERIA WYBORU I ZASADY REKRUTACJI - POWER 2018

REGULAMIN  OKREŚLAJĄCY KRYTERIA WYBORU I ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU EUROPEJSKA MOBILNOŚĆ DROGĄ DO SUKCESU ZAWODOWEGO REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
KONKURS 2018

§ 1
Rekrutacja na staże do Francji lub do Niemiec przeprowadzana jest w formie Konkursu.

§ 2
Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1) Dyrektor ZS Nr 1 Anna Nowicka
2) Kierownik szkolenia praktycznego Wioletta Szlązak
3) Nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży gastronomicznej Kamila Bogacz-Bugaj
4) Nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży mechanicznej Jacek Rudzki
5) Nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży samochodowej Grzegorz Biernacki
6) Nauczyciel języka francuskiego Olga Biernacka
7) Nauczyciel języka niemieckiego Anna Kasprzak

§ 3
Do Konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w tym paragrafie:
1) Są uczniami ZS Nr 1w Kłobucku w roku szkolnym 2018/2019 lub ubiegłorocznymi absolwentami.) Uczą się na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik.
3) Cechuje je zainteresowanie zawodem w branży gastronomicznej, w branży samochodowej lub mechanicznej.
4) Będą brały udział w spotkaniach, mających na celu przygotowanie potencjalnych uczniów do wyjazdów na staże.
5) Wypełniły właściwy formularz zgłoszeniowy
6) Będą brały udział w organizowanych przez ZS Nr 1 przyjęciach okolicznościowych lub w aktywnym promowaniu zawodów TM oraz TP.

§ 4
Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na staże do Francji lub do Niemiec powinien złożyć do członków zespołu projektowego – Kamili Bogacz-Bugaj lub Olgi Biernackiej (branża gastronomiczna), Anny Kasprzak lub Grzegorza Biernackiego (branża samochodowa) oraz Anny Kasprzak lub Jacka Rudzkiego (branża mechaniczna) - następujące dokumenty:
1) formularz zgłoszeniowy,
2) zgodę rodziców na wyjazd za granicę,
3) zobowiązanie do uczestnictwa w przygotowaniu kulturowym i pedagogicznym oraz językowym - języka francuskiego (branża gastronomiczna) lub języka niemieckiego (branże: mechaniczna i samochodowa),
4) aktualną książeczkę zdrowia,
5) dowód osobisty lub paszport,
6) potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, na który zostaną przekazane pieniądze na pobyt za granicą.

§ 5
Wymagane dokumenty, wymienione w § 4 w punktach 1-3 należy złożyć w wyznaczonym terminie, tzn. (podany w informacji na stronie internetowej szkoły dla każdej z grup), natomiast pozostałe dokumenty, wymienione w punktach 4-6, należy złożyć do (termin będzie podany przez koordynatora po złożeniu formularzy zgłoszeniowych).

§ 6
W ramach Konkursu kandydaci będą zobligowani do wykonania następujących zadań:
1) rozwiązania testu dotyczącego znajomości kuchni francuskiej - technik żywienia i usług gastronomicznych,
2) rozwiązania testu kompetencji - technik mechanik,
3) rozwiązania testu wiedzy ogólnej z mechaniki pojazdowej - technik pojazdów samochodowych
4) stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez Komisję Rekrutacyjną w wyznaczonym terminie.

§ 7
Podczas rekrutacji kandydaci będą oceniani przez Komisję Rekrutacyjną według następujących kryteriów:
1) wyniki nauczania z przedmiotów zawodowych (3) i języków obcych ,
2) frekwencja w szkole,
3) wyróżniająca postawa i wysoka kultura osobista,
4) pozytywna opinia nauczycieli oraz opiekunów praktyk zawodowych,
5) zainteresowanie wybranym zawodem,
6) dotychczas zdobyta wiedza, kompetencje i umiejętności zawodowe,
7) predyspozycje do pracy w zespole,
8) łatwość nawiązywania kontaktów,
9) odpowiedzialność i zmysł organizacyjny,
10) ciekawość świata i chęć poznania nowych technologii.

§ 8
System punktacji stosowany przez Komisję Rekrutacyjną:
1) Oceny z przedmiotów zawodowych i języków obcych – maksymalnie 40 pkt.
2) Rozmowa kwalifikacyjna – maksymalnie 40 pkt.
3) Zadanie dodatkowe – maksymalnie 20 pkt.

§ 9
Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do wyjazdów na staże.

§10
Na stronie internetowej szkoły zostanie opublikowana procedura odwoławcza od wyników konkursu.

stop-covid500.png

więcej informacji tutaj


 Plakat 1

SKP ZS Nr 1 w Kłobucku

Nasze certyfikaty, zrealizowane lub realizowane projekty oraz partnerzy

Nasza Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ul. Zamkowa 6
42 - 100 Kłobuck

Jesteśmy tutaj

tel. / fax 34 317 22 31
34 317 36 90

adres

facebook YT logo bip logo